Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland in

Amersfoort, onder handelsregisternummer 52262464.

– Dit document bestaat uit drieëntwintig (23) artikelen.

Artikel 1. Definities

 1. Onder opdrachtnemer wordt Value@Stake BV verstaan, gevestigd in Hilversum, die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
 2. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan Value@Stake BV heeft verstrekt.
 3. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Value@Stake BV om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
 4. Onder werkzaamheden wordt verstaan alles wat Value@Stake BV ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op de communicatiebelangen verstrekte opdrachten maakt en doet, of door derden laat uitvoeren.
 5. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan deze werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2. Afwijkende voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Value@Stake BV, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard.
 2. Eventueel door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden voor het verlenen van opdrachten maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien beide partijen dat nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Zouden niettemin de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing blijken te zijn, samen met de voorwaarden van Value@Stake BV, dan zal de opdrachtgever geacht worden afstand te hebben gedaan van elke bepaling in de voorwaarden die in strijd is met de voorwaarden van Value@Stake BV, danwel verplicht zijn op eerste verzoek schriftelijk te bevestigen dat de opdrachtgever van de toepasselijkheid van dergelijke bepalingen afstand heeft gedaan.

Artikel 3. Prijzen, levering en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, kosten voor dienstverlening door ingeschakelde derden en eventuele verzend-, transport- en reiskosten.
 2. Indien tussen de aanvaarding en de levering van enige dienst zich wijzigingen hebben voorgedaan in de prijzen van de toeleveranciers van Value@Stake BV, de lonen van het personeel en/of zich andere omstandigheden hebben voorgedaan die kostprijsverhogend werken, dan is Value@Stake BV gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen aan de opdrachtgever.
 3. Indien eventueel ingeschakelde derden zich bedienen van algemene voorwaarden die afwijken van de geldende voorwaarden van Value@Stake BV, dan heeft Value@Stake BV het recht om deze afwijkende voorwaarden toe te passen op de diensten die met behulp van deze derden aan de opdrachtgever worden geleverd. Bedoelde voorwaarden zullen na een mededeling daarover van Value@Stake BV verondersteld worden deel uit te maken van de onderhavige voorwaarden.
 4. Alle leveringen worden verondersteld te zijn geschied daar waar Value@Stake BV is gevestigd.
 5. Alle betalingen zullen door de opdrachtgever worden gedaan op een door Value@Stake BV aan te wijzen rekening en de door Value@Stake BV gehanteerde betalingstermijn van veertien dagen.

Artikel 4. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld. Herroeping door Value@Stake BV van elk vrijblijvend aanbod zal tot 48 uur na de aanvaarding kunnen plaatsvinden.
 2. De in elke offerte aangeboden diensten en prijzen berusten steeds op een schatting van de werkelijke kosten. Als toegestane marges geldt wat hierna in deze voorwaarden is vermeld over afwijkingen en overschrijdingen.
 3. Desgevraagd zal Value@Stake BV voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever voorleggen ter goedkeuring. De mededeling door de opdrachtgever dat een offerte is goedgekeurd geldt pas als aanvaarding, nadat de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verklaard conform de goedgekeurde offerte aan Value@Stake BV opdracht te geven.
 4. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal Value@Stake BV de opdrachtgever hierover zo vroeg mogelijk inlichten.

Artikel 5. Klantcontact

 1. Value@Stake BV maakt op verzoek van de opdrachtgever van besprekingen een besprekingsverslag.
 2. In geval van telefonisch contact wordt alleen een bevestiging gemaakt als de inhoud van het gesprek daartoe naar het oordeel van Value@Stake BV aanleiding geeft.
 3. Als de opdrachtgever naar aanleiding van een besprekingsverslag of bevestiging niet binnen twee werkdagen na toezending heeft gereageerd, wordt de inhoud van het verslag als juist en volledig aangemerkt en zijn opdrachtgever en Value@Stake BV aan de inhoud ervan gebonden.
 4. Value@Stake BV zendt de bevestiging of het besprekingsverslag naar de contactpersoon met wie de bespreking heeft plaatsgevonden.

Artikel 6. Duur en beëindiging samenwerking

 1. De samenwerking wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij met wederzijdse instemming een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen de partijen onderling in de overeenkomst een opzegtermijn voor de beëindiging van de overeenkomst.
 2. Bij opzegging geldt een opzegtermijn van twee maanden. Bij een opzegtermijn na een samenwerking die langer dan een jaar geduurd heeft geldt een opzegtermijn van drie maanden.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is deze verplicht om Value@Stake BV gedurende de opzegtermijn een maandelijkse vergoeding te betalen ter hoogte van het gemiddeld gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden, of zoveel korter de opdracht heeft geduurd.

Artikel 7. Opdrachten en wijzigingen

 1. Overschrijdingen van offertes tot 10% worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en worden dan ook niet als zodanig gemeld.
 2. Een opdracht wordt door Value@Stake BV aanvaard door de aanvaarding schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever te bevestigen, of doordat de opdrachtgever door aanvang van de werkzaamheden weet dat Value@Stake BV met de uitvoering is gestart.
 3. De opdrachtgever is door en vanaf de verstrekking van de opdracht gebonden, ook al is de termijn voor herroeping van de offerte nog niet verstreken.
 4. Wijzigingen in de opdracht, nadat de opdracht is verstrekt, worden door de opdrachtgever zo tijdig mogelijk en schriftelijk aan Value@Stake BV meegedeeld. Niet of niet tijdig door de opdrachtgever ontvangen mededelingen blijven buiten beschouwing en laten de oorspronkelijke opdracht ongewijzigd. Pas na schriftelijke bevestiging van ontvangst van de wijziging is deze bindend voor Value@Stake BV, onverminderd de mogelijkheid dat de meer- en/of minderkosten die voortvloeien uit de wijziging van de dienstverlening nog bindend tussen partijen moet worden vastgesteld.
 5. De eventuele meer- of minderkosten als gevolg van wijzigingen in de opdracht komen ten laste of ten gunste van de opdrachtgever. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aangegeven tijdstippen voor het verlenen van enige dienst door Value@Stake BV worden overschreden.

Artikel 8. Inschakeling diensten door derden

 1. Indien de inschakeling van derden naar het oordeel van Value@Stake BV redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, of uit de aard van een opdracht voortvloeit, is Value@Stake BV gerechtigd om namens en voor rekening van de opdrachtgever aan derden opdracht te geven om bepaalde goederen of diensten te leveren of anderszins ter beschikking van Value@Stake BV te stellen.

Artikel 8A. Bijzonderheden voor de uitvoering van werkzaamheden

 1. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform dat wat met de opdrachtgever over de uitvoering is overeengekomen. Indien dat door de opdrachtgever noodzakelijk wordt geacht in het belang van een goede uitvoering, is het steeds mogelijk daarvan na overleg af te wijken.
 2. Bij een dergelijke afwijkingen wordt Value@Stake BV tijdig geïnformeerd. Verzuim om Value@Stake BV te informeren betekent niet dat de opdracht niet naar behoren is uitgevoerd. Alleen werkzaamheden die niet verondersteld kunnen worden de uitvoering te betreffen van wat is overeengekomen vallen buiten de opdracht, behoudens toepassing van wat hierna in het volgende lid is vermeld.
 3. Het is Value@Stake BV steeds toegestaan om buiten de opdracht vallende werkzaamheden te verrichten, indien die aanvullend zijn overeengekomen, mondeling of schriftelijk. Alleen voor een aanvullende opdracht op het gebied van werkzaamheden die met Value@Stake BV gebruikelijk via een standaardmodel worden overeengekomen, is een schriftelijke overeenkomst volgens dat model vereist.

Artikel 9. Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn van veertien dagen en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen dertig dagen na de factuurdatum.
 2. Value@Stake BV draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk. Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
 3. Value@Stake BV is, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, gerechtigd bij twijfel aan de tijdige betaling aan Value@Stake BV, dit uitsluitend ter beoordeling van laatstgenoemde en ongeacht de grond voor een dergelijke twijfel, tot zekerheid voor de betaling een door Value@Stake BV te accorderen bankgarantie van de opdrachtgever te verlangen en/of de betaling vooruit van één of meer voorschotten.
 4. Indien de opdrachtgever niet binnen de afgesproken termijn aan zijn betalingsverplichting tegenover Value@Stake BV voldoet, is hij – zonder dat voorafgaande sommatie en ingebrekestelling vereist is – de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd vanaf de dag, waarop de factuur betaald had moeten zijn.
 5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever, ook als het de kosten van een advocaat betreft die de geliquideerde proceskosten te boven gaan. Het bestaan van deze facturen en de overlegging van een fotokopie aan de opdrachtgever zal gelden als bindend bewijs dat deze kosten verschuldigd zijn. Ongeacht de werkelijk gemaakte kosten is ter zake de buitengerechtelijke incasso van een vordering steeds minimaal 15% van het betrokken factuurbedrag als vergoeding verschuldigd met een minimum van € 100,- per factuur.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van de verschuldigde renten en kosten en daarna pas ter voldoening van het factuurbedrag dat het langst openstaat, zelfs als de opdrachtgever bij de betaling aangeeft daarmee een andere factuur te willen betalen.
 7. De verplichting tot betaling van bedragen die de opdrachtgever voor haar diensten in rekening heeft gebracht is niet verrekenbaar met een vordering die Value@Stake BV meent te hebben op de opdrachtgever ter zake schadevergoeding. Een eventuele vordering ter zake schadevergoeding is alleen dan pas verrekenbaar als de schade en de door Value@Stake BV te betalen vergoeding in onderling overleg bindend door partijen zijn vastgesteld.
 8. De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken op de factuur binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn.
 9. De opdrachtnemer is gerechtigd om een voorschot op de kosten te verlangen.

Artikel 10. Personeel

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om werknemers van Value@Stake BV in dienst te nemen tijdens de duur van de overeenkomst en de daaropvolgende periode van één (1) jaar.
 2. Voor elke inbreuk op het voorgaande lid zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete van €2.500,00 (Vijfentwintighonderd euro) aan Value@Stake BV verschuldigd zijn voor elke dag dat de opdrachtgever in zijn inbreuk blijft volharden, onverminderd het recht van Value@Stake BV om de werkelijk geleden schade op de opdrachtgever te verhalen.

Artikel 11. Opschorting, staking en ontbinding

 1. Value@Stake BV is gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten of te staken, indien de opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met het stellen van de verlangde bankgarantie en/of de betaling van de verlangde voorschotten.
 2. Bovendien is Value@Stake BV gerechtigd de tussen hem en de opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover deze nog niet zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit enige met Value@Stake BV gesloten overeenkomst voortvloeien, waaronder de verplichting om Value@Stake BV adequaat te informeren over de wensen van de opdrachtgever, evenals in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever of bij stilleggen of liquidatie van diens bedrijf.
 3. De gevolgen van opschorting, staking en/of ontbinding komen volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 4. Opschorting, staking en/of ontbinding laten de betalingsverplichting voor de al verrichte werkzaamheden onverlet. Daarnaast is Value@Stake BV dan gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen vergoeding van schade, kosten en interesten veroorzaakt door de wanprestatie van de opdrachtgever en de ontbinding van de overeenkomst, waaronder begrepen de door Value@Stake BV gederfde inkomsten.

Artikel 12. Levertijden

 1. Eventueel opgegeven tijdstippen waarop een dienst mag worden verwacht gelden uitsluitend bij benadering. Ongeacht wat ten aanzien van tijdstippen nader is overeengekomen geeft het niet tijdig verlenen van een overeengekomen dienst de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding. Ontbinding van de overeenkomst op die grond is slechts mogelijk nadat Value@Stake BV na ingebrekestelling gedurende dertig dagen in verzuim is gebleven om de verschuldigde dienst te leveren.

Artikel 13. Zorgplicht, geheimhouding

 1. Value@Stake BV zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de opdrachtgever de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het verlenen van de diensten waarvoor de opdrachtgever Value@Stake BV heeft ingeschakeld. Tenzij Value@Stake BV enig resultaat uitdrukkelijk en schriftelijk heeft gegarandeerd is Value@Stake BV slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis zoals die in de eerste volzin van dit artikel is geformuleerd en elders in deze algemene voorwaarden is uitgewerkt.
 2. In het bijzonder draagt Value@Stake BV – ervan uitgaande dat ter zake van het gebruiksdoel duidelijke afspraken zijn gemaakt – zorg voor de vormgeving en uitvoering van de communicatie-uitingen en overige materialen en voor de voldoening ervan aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften, gedragsregels, normatieve waarden en richtlijnen, voorzover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen of behoren te zijn.
 3. Tevens draagt Value@Stake BV zorg voor de geheimhouding van alle door de opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Value@Stake BV ter beschikking gestelde gegevens en informatie van vertrouwelijk geachte aard.

Artikel 14. Reclames, klachten en bewijs

 1. Wat betreft tekortkomingen die direct kunnen worden opgemerkt moet de opdrachtgever onmiddellijk nadat Value@Stake BV de door hem verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever heeft geleverd of voorgelegd, schriftelijk reclameren.
 2. Wat betreft tekortkomingen die niet direct kunnen worden opgemerkt dient schriftelijk te worden gereclameerd binnen acht dagen nadat zij redelijkerwijs geconstateerd konden worden.
 3. Reclames over facturen moeten binnen acht dagen na de dag van de verzending van de facturen schriftelijk bij Value@Stake BV worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort.
 4. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten hierin verwerkt. Tenzij de termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.
 5. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van Value@Stake BV beslissend.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring derden

 1. De aansprakelijkheid voor werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever, die Value@Stake BV aan een derde heeft opgedragen, is beperkt tot zover de derde Value@Stake BV effectief vrijwaart. Value@Stake BV zal alles doen, respectievelijk de opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden om in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.
 2. De opdrachtgever vrijwaart Value@Stake BV tegen alle schadeaanspraken van derden over de juistheid en de feitelijke inhoud van het materiaal dat Value@Stake BV van de opdrachtgever heeft ontvangen om door Value@Stake BV te worden gebruikt voor de vervaardiging van communicatie-uitingen en het verkrijgen van redactionele aandacht in de media en van alle andere materialen, die aan hem door de opdrachtgever zijn voorgelegd. Een en ander laat uiteraard onverlet de zorgplicht van Value@Stake BV ex artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 16. Aansprakelijkheid voor schade

 1. De totale aansprakelijkheid van Value@Stake BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) vermindert met de out-of-pocket kosten voor het geleverde. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000,- zegge tien duizend euro.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a: de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Value@Stake BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

b: redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; a. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden.

 1. Value@Stake BV is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De totale aansprakelijkheid van Value@Stake BV voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan wat waartoe opdrachtgever verzekerd is, en bij afwezigheid van dekking beperkt tot hoogstens € 10.000,- zegge tien duizend euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 2. Het voorafgaande is ook van toepassing indien opdrachtgever stelt dat de schade is geleden als gevolg van een onrechtmatige daad waarvoor Value@Stake BV aansprakelijk is, onverminderd de mogelijkheid dat er geen enkele aansprakelijkheid bestaat wegens het feit dat de onrechtmatige daad is gepleegd door een ondergeschikte of hulppersoon van wie Value@Stake BV voor de uitvoering van een overeenkomst gebruik heeft gemaakt als bedoeld in de artikelen. 6:170, 6:171 of 6:172 BW en de betreffende daad onder zodanige omstandigheden is gepleegd dat Value@Stake BV daarvoor wegens het bepaalde in die wetsartikelen niet aansprakelijk is.
 3. Aansprakelijkheid van Value@Stake BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 4. Buiten de in leden 1, 3 en 4 genoemde gevallen rust op Value@Stake BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding. Ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
 5. De in leden 1 en 3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Value@Stake BV, tenzij het opzet of grove schuld betreft van niet-leidinggevende ondergeschikten en andere niet- leidinggevende hulppersonen als hiervoor bedoeld in lid 4. In laatstgenoemd geval gelden onverminderd de beperkingen van aansprakelijkheid, die hiervoor in dit artikel 14 zijn overeengekomen.
 6. De aansprakelijkheid van Value@Stake BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever Value@Stake BV onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Value@Stake BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Value@Stake BV in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Value@Stake BV meldt.

Artikel 17. Verantwoordelijkheid

 1. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de communicatieve uitingen in het kader van de opdracht berust bij de opdrachtgever.
 2. Indien de gebruiker in rechte wordt betrokken, heeft hij het recht om zelfstandig –eventueel naast de opdrachtgever- verweer te voeren.

Artikel 18. Overmacht

 1. In geval Value@Stake BV door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft hij het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, dit naar eigen keuze, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
 2. Onder overmacht wordt verstaan: staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Value@Stake BV hetzij bij zijn opdrachtnemer van goederen en diensten, transport- storingen en andere buiten zijn macht liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, devaluatie, overstroming en stormen, evenals het plotseling uitvallen van bepaalde media, vertraging of uitblijven van levering door Value@Stake BV, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

Artikel 19. Intellectuele eigendom

 1. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Value@Stake BV voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 2. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiend uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende overeenkomst tussen opdrachtgever en Value@Stake BV eindigt, aan Value@Stake BV toebehoren, voorzover Value@Stake BV de maker van bedoelde materialen is of de uit dit makerschap voortvloeiende positie heeft van rechthebbende. Deze rechten en materialen kunnen door Value@Stake BV vrij worden gebruikt, onverminderd de mogelijkheid dat uit de overeenkomst met opdrachtgever voortvloeit dat de opdrachtgever ook zelf het recht heeft op verder gebruik van deze rechten of materialen. Indien Value@Stake BV dat verlangt, worden deze rechten en materialen door de opdrachtgever overgenomen, nadat alles – waaronder de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom vallen- de opdrachtgever aan Value@Stake BV verschuldigd is, zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Value@Stake BV voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
 3. Value@Stake BV zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de regeling van aansprakelijkheid van artikel 14 van deze voorwaarden, de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde Value@Stake BV binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.
 4. De opdrachtgever is tijdens de looptijd van een overeenkomst niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik. Is hierover niets overeengekomen, dan geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
 5. Gebruik door derden is daarom niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Value@Stake BV. Voor zover Value@Stake BV daartoe de bevoegdheid heeft, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens de licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de opdracht door derden ten behoeve van de wederpartij gemaakt.
 6. Bij niet nakoming van de verplichtingen ingevolge artikel 17, is de opdrachtgever voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 30.000,00 (dertigduizend euro) verschuldigd aan Value@Stake BV. Ongeacht de alle overige rechten van Value@Stake BV, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot nakoming ontbinding en schadevergoeding.

Artikel 20. Aard en duur van de overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel dit uit de aard van de opdracht voortvloeit, geldt de overeenkomst van opdracht voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de overeenkomst drie maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven met inachtneming van een termijn van een maand.
 2. Gedurende de in het voorgaande lid genoemde termijn van een maand is de opdrachtgever verplicht de geldende honoreringsafspraak met Value@Stake BV na te komen alsof er van opzegging geen sprake is.

Artikel 21. Overdracht rechten en plichten

 1. Geen van de partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
 2. In de situatie dat de (relevante activiteiten van de) onderneming van de opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder 1 bedoelde verplichtingen van de opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.

Artikel 22. Gevolgen einde overeenkomst

 1. Alle ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films en andere publiciteitsmaterialen die zich bij het einde van een overeenkomst als gevolg van de bestaand hebbende relatie bij Value@Stake BV bevinden, zullen door Value@Stake BV op eerste aanvraag kosteloos aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan hem verschuldigd is, uit welken hoofde ook, zal zijn voldaan, onverminderd het in art. 16. bepaalde over materialen en rechten waarvan Value@Stake BV de maker is of waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij Value@Stake BV of de in art. 16 bedoelde derden berusten.
 2. In alle gevallen, waarin een overeenkomst tussen opdrachtgever en Value@Stake BV eindigt, als gevolg van enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 23. Bevoegde rechter

 1. Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Value@Stake BV gevestigd is, met inbegrip van het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.