werken aan de werkbaarheid van uw organisatie

Integriteit: een voorwaarde voor waardecreatie

In het dagelijkse spraakgebruik en woordenboekdefinities, bestaat een overlapping – en daarmee verwarring – tussen integriteit, moraliteit, ethiek en legaliteit.

Bij Value@Stake hanteren wij het begrip ‘integriteit’ zoals gedefinieerd door Prof. Michael Jensen (emeritus-hoogleraar economie aan Harvard Business School en Nobelprijswinnaar). Jensen’s economische model legt een causaal verband tussen integriteit en verhoogde prestaties, levenskwaliteit en waardecreatie.

In de definitie van Jensen c.s. is integriteit niets meer (of minder) dan het nakomen of anders het eerbiedigen (‘eren’) van je ‘Woord’. Doen wat je hebt beloofd (of wat redelijkerwijs van je mag worden verwacht). En zeggen wat je doet (hoe je het oplost) als ‘je Woord houden’ om wat voor reden dan ook niet mogelijk is. Alleen dat leidt tot werkbare relaties en daarmee tot vertrouwen.

Daarmee wordt integriteit in de optiek van Jensen een productiefactor die even belangrijk is als ‘kennis’ en ‘technologie’. Toch is de rol van integriteit in productiviteit en prestaties grotendeels onopgemerkt gebleven, zelfs genegeerd door economen en anderen. Jensen heeft aangetoond dat integriteit toegang biedt tot potentieel superieure prestaties en concurrentievoordeel. Ook heeft hij bewezen dat het vooraf toepassen van een kosten-batenanalyse op het nakomen/eerbiedigen van uw woord garandeert dat u onbetrouwbaar zult zijn.

In het verlengde van de theorie van Jensen, stellen wij dat (groepen) personen en organisaties beter presteren als zij integer communiceren. Door te doen wat ze beloven (of van ze mag worden verwacht). Altijd, in álle omstandigheden. Ongeacht de -soms nadelige- consequenties op korte termijn. OF, als dat niet mogelijk is, door een acceptabel en werkbaar alternatief te bieden. Wij stellen dat organisaties niet alleen in hun core-business maar ook in hun communicatie met stakeholders) altijd integriteit moeten nastreven Let op: Nastreven, wil niet zeggen dat het altijd lukt. En je bent er ook nooit ‘klaar’ mee. Het is als het beklimmen van een berg zonder top.

Maar wie succesvol wil zijn heeft geen keuze want, zoals Jensen zegt: “Integrity: without it nothing works” (zie video).

De ‘Wet van Integriteit’ en mission-inspired communications

Net als het belang van schone lucht, laat het belang van integriteit laat zich binnen uw organisatie vooral merken wanneer er een gebrek of tekort aan is.

Want de ‘Wet van Integriteit’ stelt: ‘Als integriteit afneemt, neemt ook de werkbaarheid af. En als de werkbaarheid afneemt, neemt de mogelijkheid voor performance af.’ Een toename van integriteit in uw bedrijfsvoering leidt direct tot verbetering van de werkbaarheid en de (mogelijkheid van) performance.

Beloftes en verwachtingen beschrijven organisaties in hun missies. Als beloftes en gewekte verwachtingen worden waargemaakt (of tijdig bijgesteld) wordt er minder tijd, geld, energie en materiaal gemorst.  Dat draagt bij aan een betere werkbaarheid en performance, in de vorm van een grotere, betere output, met meer plezier en tevredenheid onder alle stakeholders (medewerkers, klanten, leveranciers etc.). En dat trekt weer nieuwe integere werknemers, klanten en leveranciers aan die integer met elkaar omgaan, elkaar vertrouwen en aan elkaar gecommitteerd zijn. En over hoe u beloftes en verwachtingen waarmaakt, daarover communiceert u helder en eerlijk met al uw stakeholders. Dat noemen wij mission-inspired communications. Zo wordt integriteit toegepast in daad én woord. 

Ingaan tegen de Wet van Integriteit is vergelijkbaar met ingaan tegen de Wet van de Zwaartekracht. Je kunt het doen, maar dan moet je bereid zijn de gevolgen ervan te accepteren.

Michael  Jensen van Harvard Business School over leiderschapsprincipes en de waarde van integriteit voor de ‘workability’ van organisaties. 

Missie, integriteit en stakeholdermanagement

Value@Stake wordt vaak ingeschakeld door organisaties die willen veranderen. Of het nu gaat om een noodzakelijke reorganisatie, een overname of fusie, een crisis, of een gewenste herpositionering; verandering vergt altijd communicatie om de in- en externe stakeholders en alle anderen die u wilt betrekken bij uw transitie.

Wie zijn stakeholders wil meenemen in een verandering moet een relevant perspectief schetsen, een ‘stip op de horizon’ plaatsen.  Voor medewerking is vertrouwen van stakeholders allesbepalend. Elke verandering biedt voor hen namelijk voor- en nadelen. Daarover kun je dus maar beter integer communiceren.

De twee beloftes van integriteit voor uw organisatie

Wij praten graag met u door over specifieke, op uw organisatie toegesneden programma’s die uw organisatie beter maken. Programma’s die uitgaan van de volgende twee beloftes:

  1. Werkbaarheid en performance nemen toe door integer communiceren binnen de organisatie (tussen medewerkers, tussen afdelingen en tussen manager en medewerkers. ‘Afspraken nakomen’ en ‘verwachtingen waarmaken’ zijn de norm, net als ‘elkaar daarop aanspreken en belonen’.
  2. Vertrouwen, loyaliteit en commitment in de relatie met externe stakeholders neemt toe door de beloftes van de organisatie (vertaald in corporate narratieven, kernwaarden en stakeholdergerichte communicatie) te (her)formuleren.

Integriteit (het ‘eren van je Woord’) in de relatie tussen collega’s onderling en met klanten, leveranciers en business partners leidt tot meer onderling vertrouwen en meer werkplezier. Toegenomen werkbaarheid leidt tot een betere performance. Hierdoor zal van hoog tot laag het besef groeien dat mission-inspired communications (integer communiceren en o.b.v. integer handelen) een cruciale meerwaarde voor uw organisatie en al haar stakeholders is.